Ασφάλεια & Επιτήρηση

Οι βασικές εφαρμογές της A.U.G. Signals Ελλάδος (AUG-H) περιλαμβάνουν θαλάσσια επιτήρηση, εκτίμηση της κατάστασης μάχης, επιχείρηση περιπολίας των συνόρων και της παρακολούθησης των κρίσιμων υποδομών.

Οι βασικές τεχνολογίες της AUG-H – ευθυγράμμιση, συγχώνευση, ανίχνευση, ταξινόμηση, αναγνώριση εικόνων, καθώς και ανίχνευση και παρακολούθηση αλλαγών – επεξεργάζονται τα δεδομένα που προέρχονται από πολλαπλές πηγές, έτσι ώστε να παρέχουν στο κέντρο διοίκησης με συνεκτική, περιεκτική και ακριβή εκτίμηση της κατάστασης και την διευκόλυνση της παρακολούθησης των διαφόρων αντικειμένων και αλλαγών του υπό έλεγχο πεδίου.

Η AUG-H προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν τις δυνατότητες επιτήρησης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και παρέχει στα κέντρα διοίκησης με τις πιο ακριβείς πληροφορίες που μειώνουν την αβεβαιότητα του στόχου και ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων – όλα αυτά σε πραγματικό ή περίπου-πραγματικό χρόνο.