Έλεγχος Ποιότητας Υδάτων

Η A.U.G. Signals Ελλάδος αναπτύσσει τεχνολογίες για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και τη μέτρηση της μόλυνσης μέσω δεδομένων τηλεπιτήρησης.